ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน

งบกำไรขาดทุน

ล้านบาท ไตรมาส 1
ปี 2561
ไตรมาส 4
ปี 2560
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2560
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 155.8 155.6 0.1% 151.6 2.8%
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 152.3 155.5 (2.1%) 149.6 1.8%
รายได้อื่น 3.5 0.1 6108.9% 2.0 74.5%
ดอกเบี้ยรับ 0.4 0.2 139.7% 0.6 (33.0%)
รวมรายได้ 156.2 155.8 0.3% 152.2 2.6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 38.2 36.3 5.4% 34.8 9.8%
ต้นทุนบริการ 28.0 22.9 22.1% 22.4 24.8%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.4 0.6 (32.6%) 0.5 (25.0%)
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 9.8 12.8 (23.0%) 11.8 (17.0%)
ค่าใช้จ่ายอื่น 0.0 0.0 72.6% 0.0 (30.8%)
ดอกเบี้ยจ่าย 2.7 2.8 (4.8%) 3.2 (15.1%)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 1.4 1.4 (1.9%) 1.4 (3.9%)
รวมค่าใช้จ่าย 42.3 40.5 4.4% 39.4 7.3%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 113.9 115.2 (1.2%) 112.8 1.0%
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน 1.5 (0.1) 2125.4% 0.0 n.a
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน (55.9) (0.4) 15087.8% (168.5) 66.8%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 59.5 114.8 (48.2%) (55.8) 206.6%
กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร 113.9 115.2 (1.2%) 112.8 1.0%
เงินปันส่วนแบ่งกำไร 104.1 105.5 (1.3%) 102.4 1.7%
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) 0.2440 0.2472 (1.3%) 0.2400 1.7%
อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 75.5% 76.7% (1.6%) 77.0% (2.0%)
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ 73.1% 74.1% (1.3%) 74.4% (1.7%)

ที่มา : CPNCG อ้างอิงจากงบการเงินและรายงานการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับไตรมาส และสำหรับปี

 

งบแสดงฐานะการเงิน

ล้านบาท ไตรมาส 2
ปี 2559
ไตรมาส 3
ปี 2559
ไตรมาส 4
ปี 2559
ไตรมาส 1
ปี 2560
ไตรมาส 2
ปี 2560
ไตรมาส 3
ปี 2560
ไตรมาส 4
ปี 2560
ไตรมาส 1
ปี 2561
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 5,389.8 5,415.1 5,310.4 5,168.8 5,122.5 5,128.0 5,097.6 5,049.1
อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 5,103.0 5,133.0 5,051.0 4,882.0 4,849.0 4,847.0 4,846.0 4,797.0
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 286.8 282.1 259.4 286.8 273.5 281.0 251.6 252.1
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 56.0 78.8 104.2 59.2 76.0 80.9 123.3 118.6
สินทรัพย์อื่น 7.8 7.1 5.1 4.1 9.1 7.5 5.0 4.8
รวมสินทรัพย์ 5,453.6 5,501.0 5,419.6 5,232.2 5,207.6 5,216.4 5,225.9 5,172.5
เงินมัดจำรับล่วงหน้า 183.5 189.2 191.8 183.4 186.9 192.4 193.7 200.1
เงินกู้ยืม 317.3 310.3 303.4 296.0 288.6 281.2 273.8 266.4
หนี้สินอื่น 13.8 24.4 37.0 20.6 25.0 25.2 30.4 24.0
รวมหนี้สิน 514.6 523.9 532.2 499.9 500.5 498.8 497.9 490.5
สินทรัพย์สุทธิ 4,939.0 4,977.0 4,887.4 4,732.2 4,707.1 4,717.6 4,728.0 4,682.0
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 4,394.4 4,394.4 4,394.4 4,394.4 4,394.4 4,394.4 4,394.4 4,394.4
กำไรสะสม 539.7 582.6 493.0 337.8 312.7 323.3 333.6 287.6
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.5649 11.6656 11.4556 11.0918 11.0329 11.0576 11.0819 10.9741

ที่มา : CPNCG อ้างงอิงจากงบการเงินและรายงานการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส