ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
ปี การจ่ายเงินปันส่วนแบ่งกำไร วันประกาศจ่ายเงินปัน
ส่วนแบ่งกำไร
วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันจ่ายเงินปันส่วนแบ่งกำไร เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย
(บาท)
2561
1 ก.ค. - 30 ก.ย.
7 พ.ย. 2561
19 พ.ย. 2561
4 ธ.ค. 2561
0.2502
1 เม.ย. - 30 มิ.ย.
24 ก.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
22 ส.ค. 2561
0.2440
1 ม.ค. - 31 มี.ค.
3 พ.ค. 2561
15 พ.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
0.2440
2560
1 ต.ค. - 31 ธ.ค.
2 ก.พ. 2561
13 ก.พ. 2561
2 มี.ค. 2561
0.2472
1 ก.ค. - 30 ก.ย.
31 ต.ค. 2560
9 พ.ย. 2560
27 พ.ย. 2560
0.2448
1 เม.ย. - 30 มิ.ย.
2 ส.ค. 2560
10 ส.ค. 2560
30 ส.ค. 2560
0.2400
1 ม.ค. - 31 มี.ค.
3 พ.ค. 2560
12 พ.ค. 2560
30 พ.ค. 2560
0.2400
2559
1 ต.ค. - 31 ธ.ค.
24 ม.ค. 2560
2 ก.พ. 2560
23 ก.พ. 2560
0.2331
1 เม.ย. - 30 มิ.ย.
26 ก.ค. 2559
4 ส.ค. 2559
23 ส.ค. 2559
0.2209
1 ม.ค. - 31 มี.ค.
26 เม.ย. 2559
3 พ.ค. 2559
24 พ.ค. 2559
0.2400
2558
1 ต.ค. - 31 ธ.ค.
27 ม.ค. 2559
5 ก.พ. 2559
23 ก.พ. 2559
0.2300
1 ก.ค. - 30 ก.ย.
27 ต.ค. 2558
5 พ.ย. 2558
23 พ.ย. 2558
0.2160
1 เม.ย. - 30 มิ.ย.
24 ก.ค. 2558
4 ส.ค. 2558
21 ส.ค. 2558
0.2060
1 ม.ค. - 31 มี.ค.
29 เม.ย. 2558
8 พ.ค. 2558
25 พ.ค. 2558
0.2060
2557
1 ต.ค. - 31 ธ.ค.
21 ม.ค. 2558
30 ม.ค. 2558
20 ก.พ. 2558
0.2000
 
1 ก.ค. - 30 ก.ย.
29 ต.ค. 2557
7 พ.ย. 2557
26 พ.ย. 2557
0.1960
 
1 เม.ย. - 30 มิ.ย.
29 ก.ค. 2557
6 ส.ค. 2557
28 ส.ค. 2557
0.1960
 
1 ม.ค. - 31 มี.ค.
24 เม.ย. 2557
2 พ.ค. 2557
22 พ.ค. 2557
0.1960
2556
1 ต.ค. - 301 ธ.ค.
22 ม.ค. 2557
31 ม.ค. 2557
17 ก.พ. 2557
0.1941
 
1 ก.ค. - 30 ก.ย.
18 ต.ค. 2556
29 ต.ค. 2556
15 พ.ย. 2556
0.1941
 
1 เม.ย. - 30 มิ.ย.
17 ก.ค. 2556
26 ก.ค. 2556
15 ส.ค. 2556
0.1941
 
1 ม.ค. - 31 มี.ค.
25 เม.ย. 2556
3 พ.ค. 2556
22 พ.ค. 2556
0.1941
2555
14 ก.ย. - 31 ธ.ค.
18 ม.ค. 2556
29 ม.ค. 2556
14 ก.พ. 2556
0.2366

 

ข้อกำหนด นโยบาย และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจมีการ พิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน จากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

โดยกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดสิ้นปีบัญชี

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น และยังสามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้ในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนได้ เช่น การซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนเพิ่มในสิทธิการเช่า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการลงทุนหรือผู้จัดการกองทุนที่สามารถกระทำได้ และกองทุนรวมต้องมีระบบการบริหารจัดการเงินประกันการเช่าให้มีพร้อมเมื่อผู้เช่าใช้สิทธิเรียกคืนเงินประกันการเช่าดังกล่าว