ถามตอบ
01 : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ("CPNCG") คืออะไร

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ("CPNCG") จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

หน่วยลงทุนของ CPNCG ได้รับจดทะเบียนเข้าเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("SCBAM") เป็นผู้จัดการกองทุน และมีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("CPN") เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

02 : CPNCG เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด

เงินลงทุนส่วนที่ต้องการลงทุนในระยะยาวเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำในรูปเงินปันผลจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

03 : CPNCG ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใดบ้าง

ในปัจจุบัน CPNCG ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้

อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (The Offices at CentralWorld)

ทรัพย์สิน ลักษณะการถือครองทรัพย์สิน
ที่ดินและอาคาร

สิทธิการเช่าช่วงประมาณ 20 ปี
(สิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2575)

ระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์

กรรมสิทธิ์


04 : วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ CPNCG ลงทุนเป็นอย่างไร และมีนโยบายการบริหารสินทรัพย์เป็นอย่างไร

วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน

ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน กองทุนรวมจะเข้าเป็นคู่สัญญาภายใต้สัญญาเช่าช่วงพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน รวมทั้งสัญญาการให้บริการสาธารณูปโภค ในฐานะผู้ให้เช่าช่วงและผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีความเป็นมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาคล้ายคลึงกันสำหรับผู้เช่าทุกราย อาทิ การกำหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการเบื้องต้นส่วนใหญ่เป็นเวลา 3 ปี การกำหนดให้ผู้เช่าช่วงต้องวางเงินมัดจำ และผู้ให้เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้เช่าช่วงผิดสัญญา เป็นต้น โดยการทำสัญญาดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาภายใต้สัญญาดังกล่าว

กลยุทธ์ของการบริหารอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์หลัก

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์หลักที่จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับต่อการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน โดยมีกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ดังนี้

 • กลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
 • การบริหารจัดการผลตอบแทนและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน
 • การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง
05 : CPNCG มีการประกันภัยอย่างไร

กรมธรรม์ประกันภัยที่สำคัญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกซึ่ง TBF4 และ/หรือ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN ได้เอาประกันภัยไว้ ประกอบด้วยการประกันภัยดังต่อไปนี้

 • (ก) การประกันภัยทรัพย์สินสำหรับความเสี่ยงทุกประเภท (All Risk Insurance)
 • (ข) การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance)
 • (ค) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
 • (ง) การประกันภัยการก่อการร้าย (Terrorism Insurance)

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่กองทุนรวมได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมและ/หรือผู้เช่าช่วงรายอื่น และ/หรือ TBF 4 จะเป็นผู้เอาประกันร่วมและร่วมกันชำระค่าเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินตามข้อ (ก) ตามสัดส่วนการครอบครองพื้นที่ที่เช่าช่วงและ/หรือพื้นที่ให้เช่า โดยกองทุนรวมจะเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินดังกล่าว ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำนักงานทรัพย์สินฯ ก็จะนำค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากการประกันภัยมามอบให้แก่ TBF 4 เป็นการช่วยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือก่อสร้างทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาหลัก และ TBF4 ก็จะนำเงินค่าสินไหมทดแทนมามอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือก่อสร้างทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกขึ้นใหม่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาเช่าช่วงอาคารสำนักงานระหว่างกองทุนรวมและ TBF 4

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ (ค) กองทุนรวมและ/หรือผู้เช่าช่วงรายอื่น และ/หรือ TBF 4 จะร่วมกันชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามอัตราส่วนรายได้ที่ได้รับ ส่วนการชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามข้อ (ข) จะแบ่งตามสัดส่วนการครอบครองพื้นที่ที่เช่าช่วงและหรือพื้นที่ให้เช่าของแต่ละราย และการชำระเบี้ยประกันภัยตามข้อ (ง) จะชำระโดยแบ่งตามสัดส่วนทุนประกันของกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยและกรมธรรม์การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่กำหนดในกรมธรรม์การประกันภัยการก่อการร้ายรวมกันในของแต่ละสาขาซึ่งเป็นสถานที่ที่เอาประกันภัยตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

06 : CPN ถือหน่วยลงทุนของ CPNCG ในสัดส่วนเท่าใด

CPN เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนและถือหน่วยลงทุนของ CPNCG ร้อยละ 25

07 : ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล และกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาเสนอซื้อ หรือ เสนอขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลัง จากที่มีการนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหล่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลกำไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.

ข้อกำหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผล

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดสิ้นปีบัญชี

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น และยังสามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้ในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนได้ เช่น การซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนเพิ่มในสิทธิการเช่า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการลงทุนหรือผู้จัดการกองทุนที่สามารถกระทำได้ และกองทุนรวมต้องมีระบบการบริหารจัดการเงินประกันการเช่าให้มีพร้อมเมื่อผู้เช่าใช้สิทธิเรียกคืนเงินประกันการเช่าดังกล่าว

08 : ความเสี่ยงในการลงทุนใน CPNCG มีอะไรบ้าง
 • (ก) ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของกองทุนรวม
 • (ข) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
 • (ค) ความเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน