มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
ปี 2561
30 พฤศจิกายน 2561
10.9500
4,671,707,526.05
31 ตุลาคม 2561
11.1285
4,747,871,630.46
30 กันยายน 2561
11.0375
4,709,040,854.53
31 สิงหาคม 2561
10.9514
4,672,301,892.35
31 กรกฎาคม 2561
10.8567
4,631,930,092.61
30 มิถุนายน 2561
11.0035
4,694,541,307.08
31 พฤษภาคม 2561
10.9096
4,654,492,016.57
30 เมษายน 2561
11.0633
4,720,055,112.09
31 มีนาคม 2561
10.9741
4,681,990,949.46
28 กุมภาพันธ์ 2561
11.0034
4,694,504,495.75
31 มกราคม 2561
11.1619
4,762,131,298.69
ปี 2560    
31 ธันวาคม 2560
11.0819
4,727,977,376.37
30 พฤศจิกายน 2560
10.9912
4,689,306,141.13
31 ตุลาคม 2560
10.9006
4,650,649,345.47
30 กันยายน 2560
11.0576
4,717,634,162.99
31 สิงหาคม 2560
10.9724
4,681,265,048.86
31 กรกฎาคม 2560
11.1219
4,745,056,433.71
30 มิถุนายน 2560
11.0329
4,707,064,653.14
31 พฤษภาคม 2560
11.0313
4,706,416,543.63
30 เมษายน 2560
11.1828
4,771,028,711.07
31 มีนาคม 2560
11.0918
4,732,209,064.93
28 กุมภาพันธ์ 2560
11.3993
4,863,396,014.71
31 มกราคม 2560
11.3077
4,824,328,798.96
ปี 2559    
31 ธันวาคม 2559
11.4556
4,887,422,731.85
30 พฤศจิกายน 2559
11.5898
4,944,669,062.30
31 ตุลาคม 2559
11.7471
5,011,769,704.67
30 กันยายน 2559
11.6656
4,977,030,626.12
31 สิงหาคม 2559
11.5147
4,912,638,420.26
31 กรกฎาคม 2559
11.6532
4,971,721,855.45
30 มิถุนายน 2559
11.5649
4,934,075,838.22
31 พฤษภาคม 2559
11.4810
4,898,265,471.20
30 เมษายน 2559
11.6406
4,966,355,908.49
31 มีนาคม 2559
11.5566
4,930,525,966.11
29 กุมภาพันธ์ 2559
11.7440
5,010,460,855.49
31 มกราคม 2559
11.8906
5,073,027,688.23
ปี 2558    
31 ธันวาคม 2558
11.8079
5,037,712,049.07
30 พฤศจิกายน 2558
11.6965
4,990,194,110.84
31 ตุลาคม 2558
11.8321
5,048,060,646.19
30 กันยายน 2558
11.7498
5,012,951,600.28
31 สิงหาคม 2558
11.6582
4,973,869,594.63
31 กรกฎาคม 2558
11.7838
5,027,444,853.02
30 มิถุนายน 2558
11.7007
4,991,978,569.81
31 พฤษภาคม 2558
11.6100
4,953,278,840.17
30 เมษายน 2558
11.7367
5,007,332,185.74
31 มีนาคม 2558
11.6577
4,973,669,473.58
28 กุมภาพันธ์ 2558
11.4676
4,892,533,506.61
31 มกราคม 2558
11.5776
4,939,467,091.47
ปี 2557    
31 ธันวาคม 2557
11.5014
4,906,967,838.47
30 พฤศจิกายน 2557
11.4226
4,873,343,631.93
31 ตุลาคม 2557
11.5476
4,926,662,094.47
30 กันยายน 2557
11.4773
4,896,673,161.44
31 สิงหาคม 2557
11.3907
4,859,734,039.35
31 กรกฏาคม 2557
11.5160
4,913,182,648.45
30 มิถุนายน 2557
11.4482
4,884,260,903.62
31 พฤษภาคม 2557
11.3905
4,859,631,119.18
30 เมษายน 2557
11.5131
4,911,944,351.65
31 มีนาคม 2557
11.4365
4,879,268,356.68
28 กุมภาพันธ์ 2557
11.3680
4,850,059,295.36
31 มกราคม 2557
11.4906
4,902,372,185.21
ปี 2556    
31 ธันวาคม 2556
11.4272
4,875,315,536.39
30 พฤศจิกายน 2556
11.3049
4,823,115,161.34
31 ตุลาคม 2556
11.4303
4,876,624,874.78
30 กันยายน 2556
11.3601
4,846,686,847.76
31 สิงหาคม 2556
11.2243
4,788,744,883.12
31 กรกฏาคม 2556
11.1546
4,759,004,781.81
30 มิถุนายน 2556
11.2789
4,812,040,626.38
31 พฤษภาคม 2556
11.1284
4,747,836,398.78
30 เมษายน 2556
11.2536
4,801,230,083.03
31 มีนาคม 2556
11.1845
4,771,782,592.36
28 กุมภาพันธ์ 2556
10.4552
4,460,606,684.84
31 มกราคม 2556
10.6229
4,532,159,714.81
ปี 2555    
31 ธันวาคม 2555
10.5529
4,502,306,862.53
30 พฤศจิกายน 2555
10.4819
4,472,001,532.26
31 ตุลาคม 2555
10.4095
4,441,107,844.11
30 กันยายน 2555
10.3400
4,411,468,874.41
14 กันยายน 2555
10.3073
4,397,522,085.68