ข้อมูลหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
(CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund)

ชื่อย่อ : CPNCG
ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง
ประเภทการลงทุน : อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการ : 31 สิงหาคม 2555
วันที่หน่วยลงทุนจะทำการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นวันแรก
: 21 กันยายน 2555

จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และมูลค่าขั้นต่ำในการจองซื้อ
จำนวนเงินทุนของโครงการ : ไม่เกิน 4,394,381,700 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน : 10.30 บาท (เท่ากับราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย)
จำนวนหน่วยลงทุน : 426,639,000 หน่วย
ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย : 10.30 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการจองซื้อ : 4,000 หน่วยและเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 หน่วย