ปฎิทินนักลงทุน
วันที่ กิจกรรม
24 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2560
เวลา 13.00 -14.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง Meeting Room 603
18 สิงหาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2560
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง Meeting Room 603
19 พฤษภาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1/2560
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง Meeting Room 603
8 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2559
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง Meeting Room 603
5 กันยายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2559
เวลา 09.00-10.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง Meeting Room 603
1 มิถุนายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1/2559
เวลา 11.20-12.35 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง Meeting Room 603
10 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2558
เวลา 11.20-12.35 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง Meeting Room 603
1 ธันวาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2558
เวลา 14.10-15.10 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
1 กันยายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2558
เวลา 15.20-16.20 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
21 พฤษภาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1/2558
เวลา 11.20-12.35 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
1 เมษายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2557
เวลา 11.20-12.35 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
9 ธันวาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2557
เวลา 16.30-17.45 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
22 สิงหาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2557
เวลา 11.20-12.35 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
21 พฤษภาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1/2557
เวลา 11.20-12.35 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
25 มีนาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2556
เวลา 11.10-12.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
28 พฤศจิกายน 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2556
เวลา 9.00 - 10.30 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
21 สิงหาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2556
เวลา 10.45-12.15 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
22 พฤษภาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1/2556
เวลา 10.45-12.15 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
20 มีนาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2555
เวลา 10.45-12.15 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
21 พฤศจิกายน 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2555
เวลา 10.45-12.15 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
21 กันยายน 2555 เปิดทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก