เครื่องคำนวณการลงทุน
CPNCG สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หน่วย)
THB 13.90 153,100
เปลี่ยนแปลง: +0.10 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หน่วย): 13.80 / 426,700
% เปลี่ยนแปลง: 0.72% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หน่วย): 13.90 / 208,000
วันก่อนหน้า: 13.80 ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.80 - 13.90
ราคาเปิด: 13.90 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 12.80 - 15.40
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ตุลาคม 2560 16:26
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาที่ซื้อต่อหน่วย (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :
"ราคาที่ซื้อต่อหน่วย",
"จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ" และ
"ราคาที่ขายต่อหน่วย"
จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ (หน่วย)
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%)
ราคาที่ขายต่อหน่วย (บาท)
เงินปันผลต่อหน่วย
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ (หน่วย)
ราคาที่ซื้อต่อหน่วย (บาท)
ราคาที่ขายต่อหน่วย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)