เครื่องคำนวณการลงทุน
CPNCG สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หน่วย)
THB 15.30 61,100
เปลี่ยนแปลง: +0.20 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หน่วย): 15.30 / 22,600
% เปลี่ยนแปลง: 1.32% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หน่วย): 15.40 / 19,400
วันก่อนหน้า: 15.10 ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.20 - 15.30
ราคาเปิด: 15.20 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 14.10 - 16.50
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2562 16:38
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาที่ซื้อต่อหน่วย (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :
"ราคาที่ซื้อต่อหน่วย",
"จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ" และ
"ราคาที่ขายต่อหน่วย"
จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ (หน่วย)
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%)
ราคาที่ขายต่อหน่วย (บาท)
เงินปันผลต่อหน่วย
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ (หน่วย)
ราคาที่ซื้อต่อหน่วย (บาท)
ราคาที่ขายต่อหน่วย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)